ยินดีต้อนรับสู่
www.samuisunshine.com
WELCOME TO THE PARADISE ISLAND

 

         เลือกเพ็คเก็จทัวร์
 
เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทองโดยเรือใหญ่ 3 วัน 2 คืน

พระใหญ่เกาะฟาน หาดเฉวง ช่องบุญตา เขาหมาแหงน หินตา-หินยาย หาดละไม น้ำตกหน้าเมือง หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลในหุบเขา


วันแรก
กรุงเทพ-เกาะสมุย-เที่ยวรอบเกาะ ถึงท่าอากาศยานเกาะสมุย นำท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าพักที่รีสอร์ทบนชายหาดทรายขาวสะอาด เรียงรายด้วยทิวมะพร้าว ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเลใสสะอาด เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อสิริมงคลนำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม นำเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ หลังอาหารกลับเข้าที่พัก
วันที่สอง
ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทยโดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเล ราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็นเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนเขาขึ้นชมวิวที่ เกาะวัวตาหลับ

เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือ ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ พักผ่อนชื่นชม บรรยากาศของธรรมชาติได้ นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย ได้เวลาอำลาสู่เกาะสมุย ด้วยความประทับใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
วันที่สาม
เกาะสมุย-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยบทภายในบริเวณที่พัก ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานเกาะสมุย
โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กลับสู่กรุงเทพมหานคร
ุกำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าใช้จ่าย
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 6,400 บาท ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยวเพิ่ม) ท่านละ 2,500 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2 -12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 3,200 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2 -12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 4,500 บาท
(กรณีท่านจองโรงแรมโดยตรง หักค่าโรงแรมท่านละ 1,800 บาท)

หมายเหตุ
รับจากสนามบิน, สถานีรถไฟ หรือสถานีรถปรับอากาศในสุราษฎร์ธานี โดยเรือซีทรานเฟอร์รี่ เพิ่มท่านละ 500 บาท (เที่ยวเดียว) เพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ทั้งไปและกลับ)

ค่าใช้จ่ายรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง สนามบินสมุยหรือท่าเทียบเรือ - โรงแรม
- ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ
- ค่าเรือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
- ค่าที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 2 คืน อาทิเช่น
- โรงแรมสมุยคลิฟวิวรีสอร์ท หาดเฉวง-ละไม Deluxe villa
- โรงแรมโนราเฉวง หาดเฉวง Standard

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ เกาะสมุย กรุงเทพฯ
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองสำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ 200 บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ


หมู่เกาะอ่างทอง โดย SPEED BOAT / 3 วัน 2 คืน

พระใหญ่เกาะฟาน หาดเฉวง ช่องบุญตา เขาหมาแหงน หินตา-หินยาย
หาดละไม น้ำตกหน้าเมือง ดำน้ำหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลในหุบเขา
วันแรก
กรุงเทพ-เกาะสมุย-เที่ยวรอบเกาะ......ถึงท่าอากาศยานเกาะสมุย นำท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าพักที่รีสอร์ทบนชายหาดทรายขาวสะอาด เรียงรายด้วยทิวมะพร้าว ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเลใสสะอาด เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ สักการะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อสิริมงคลนำท่านสู่ จุดชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ หลังอาหารกลับเข้าที่พัก

วันที่สอง

ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือ Speed Boat

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือ Speed Boat สู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ด้วยเวลาเพียง 45 นาที ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงามด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลิน ดำน้ำดูปะการังหลากชนิดและฝูงปลาหลากสีสัน ที่ เกาะว่าว หรือ เกาะท้ายเพลา (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ ) ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่ เกาะแม่เกาะ พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติ

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค ณ บริเวณชายหาด นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะวัวตาหลับ พักผ่อนอิริยบถ หรือออกกำลังกายด้วยการปีนเขาขึ้นจุดชมวิว ได้เวลาอำลาสู่เกาะสมุย ด้วยความประทับใจ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
วันที่สาม

เกาะสมุย-กรุงเทพฯ


เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยบทภายในบริเวณที่พัก ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานเกาะสมุย
โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กลับสู่กรุงเทพมหานคร


กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าใช้จ่าย
- ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 6,800 บาท
- ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยวเพิ่ม) ท่านละ 2,500 บาท
- เด็กอายุระหว่าง 2 -12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 3,400 บาท
- เด็กอายุระหว่าง 2 -12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 4,800 บาท (กรณีท่านจองโรงแรมโดยตรง หักค่าโรงแรมท่านละ 1,800 บาท)

หมายเหตุ
รับจากสนามบิน, สถานีรถไฟ หรือสถานีรถปรับอากาศในสุราษฎร์ธานีโดยเรือซีทรานเฟอร์รี่
เพิ่มท่านละ 500 บาท (เที่ยวเดียว)
เพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ทั้งไปและกลับ)
ค่าใช้จ่ายรวม
-ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง สนามบินสมุยหรือท่าเทียบเรือ - โรงแรม
-ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ
-ค่าเรือSPEED ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำแบบ SNORKELLING
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ
-ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
-ค่าที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 2 คืน อาทิเช่น
- โรงแรมสมุยคลิฟวิวรีสอร์ท หาดเฉวง-ละไม Deluxe villa
- โรงแรมโนราเฉวง หาดเฉวง Standard

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ เกาะสมุย กรุงเทพฯ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองสำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ 200 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

เกาะสมุย – เกาะเต่าและเกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน

พระใหญ่เกาะฟาน หาดเฉวง ช่องบุญตา เขาหมาแหงน หินตา-หินยาย
หาดละไม น้ำตกหน้าเมือง เกาะเต่า และเกาะนางยวน

วันแรก
กรุงเทพ-เกาะสมุย-เที่ยวรอบเกาะ......ถึงท่าอากาศยานเกาะสมุย นำท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าพักที่รีสอร์ทบนชายหาดทรายขาวสะอาด เรียงรายด้วยทิวมะพร้าว ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเลใสสะอาด เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ สักการะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อสิริมงคลนำท่านสู่ จุดชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ หลังอาหารกลับเข้าที่พัก

วันที่สอง
เกาะเต่าและเกาะนางยวน

เช้า รับท่านผู้มีเกียรติจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเรือ นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือความเร็วสูง สู่ เกาะเต่า (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ถึงเกาะเต่า สู่อ่าวผักบุ้ง อ่าวเทียน พักผ่อนด้วยการดำน้ำดูปะการัง เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูนสีสวยแหวกว่ายดอกไม้ทะเล

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะนางยวน นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะนางยวน เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีเวลาสบายๆ ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบท บริเวณชายหาดสามเส้า ของเกาะนางยวน ได้เวลาอำลาเกาะนางยวนด้วยความประทับใจ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
วันที่สาม
เกาะสมุย-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยบทภายในบริเวณที่พัก ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานเกาะสมุย
โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กลับสู่กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 6,900 บาท
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยวเพิ่ม) ท่านละ 2,600 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2 -12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 3,500 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2 -12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 4,850 บาท
(กรณีท่านจองโรงแรมโดยตรง หักค่าโรงแรมท่านละ 1,800 บาท)

หมายเหตุ
รับจากสนามบิน, สถานีรถไฟ หรือสถานีรถปรับอากาศในสุราษฎร์ธานีโดยเรือซีทรานเฟอร์รี่
เพิ่มท่านละ 500 บาท (เที่ยวเดียว)
เพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ทั้งไปและกลับ)

ค่าใช้จ่ายรวม

-ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง สนามบินสมุยหรือท่าเทียบเรือ - โรงแรม
-ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ
-ค่าเรือSPEED ท่องเที่ยวเกาะเต่าและเกาะนางยวน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำแบบ SNORKELLING -ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะเต่าและเกาะนางยวน ท่านละ 100 บาท
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ
-ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
-ค่าที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 2 คืน อาทิเช่น
- โรงแรมสมุยคลิฟวิวรีสอร์ท หาดเฉวง-ละไม Deluxe villa
- โรงแรมโนราเฉวง หาดเฉวง Standard

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ เกาะสมุย กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
ทุกราคาทุกโปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งไห้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เบอร์โทรศัพท์ 077-430391,077-430393
หรืออีเมลล์มาที่ info@samuisunshine.com ,sshtour@hotmail.com

-------------------------------------------------------------
บริษัท สมุย ซันไชน์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 34/00378 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
159/9 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84320
Tel.077-430391,077-430393 Fax : 077-430392


-------------------------------------------------------------